info@kiliankuiper.nl

Algemene voorwaarden

1. Definities

1.1 Beheer: het actualiseren van de website, waaronder wordt begrepen het aanpassen van tekst, beelden, bewegende beelden en/of geluid van de pagina's op de website aan gewijzigde omstandigheden;
1.2 Onderhoud: het technisch onderhouden van de website waaronder begrepen het beschikbaar stellen van nieuwe versies en updates van de programmatuur en het verzorgen van blijvende toegangkelijkheid van pagina's van de website;
1.3 Opdrachtgever: de natuurlijke of rechtspersoon met wie de overeenkomst tot levering van producten en diensten van Kuiper Development wordt gesloten;
1.4 Producten en diensten van Kuiper Development: de door Kuiper Development te exploiteren producten en diensten waarbij door opdrachtgever beschikbaar te stellen informatie elektronisch kan worden geraadpleegd en waarmee elektronisch berichten tussen gebruikers uitgewisseld kunnen worden. Hieronder vallen onder meer de productie, plaatsing en huur van websites, de huur en registratie van een domein, de promotie van een website en alle andere aanvullende en ondersteunende producten en diensten;
1.5 Programmatuur: alle computerprogrammatuur die benodigd is om de website te ontwikkelen, te beheren en te onderhouden;
1.6 Website: de door Kuiper Development ten behoeve van de opdrachtgever te ontwikkelen website.

2. Toepasselijkheid

2.1 Voor zover daarvan in onderlinge overeenstemming tussen partijen niet schriftelijk is afgeweken, zijn onderstaande artikelen van toepassing op elke aanbieding, verkoop, leverantie en dienst van of met Kuiper Development;
2.2 De toepasselijkheid van deze voorwaarden wordt door de opdrachtgever aanvaard door aanvaarding van de aanbieding c.q. door de totstandkoming van de met Kuiper Development gesloten overeenkomst. De opdrachtgever verbindt zich akkoord te gaan met deze bepalingen met terzijdestelling van eventuele eigen voorwaarden. Kuiper Development aanvaardt geen algemene verwijzing door de opdrachtgever naar andere voorwaarden.

3. Aanbieding en Acceptatie

3.1 Alle offertes gedaan door of vanwege Kuiper Development gedaan zijn niet bindend en gelden slechts als een uitnodiging tot het verstrekken van een opdracht, behalve indien door Kuiper Development schriftelijke anders vermeld;
3.2 Indien blijkt dat bij de aanvraag of overeenkomst door opdrachtgever verstrekte gegevens onjuist waren heeft Kuiper Development het recht de tarieven hierover aan te passen;
3.3 Een offerte gedaan door Kuiper Development heeft een geldigheidsduur van 14 dagen, tenzij anders vermeld;
3.4 Een overeenkomst komt slechts tot stand voor zover Kuiper Development een opdracht van opdrachtgever schriftelijk aanvaadt of indien door Kuiper Development uitvoering aan een opdracht wordt gegeven. Eventueel na de totstandkoming van de overeenkomst door de opdrachtgever verlangde wijzigingen en/of aanvullende afspraken die van de aanvaarding afwijken, zijn slechts geldig indien zij schriftelijk door de opdrachtgever kenbaar zijn gemaakt en door Kuiper Development schiftelijk zijn aanvaard.

4. Duur en Beëindiging

4.1 De overeenkomst loopt vanaf het moment waarop de ondertekende offerte en de benodigde materialen voor het uitvoeren van de overeenkomst door Kuiper Developemnt zijn ontvangen. De overeenkomst wordt aangegaan voor onbepaalde tijd, tenzij schiftelijk anders overeengekomen;
4.2 Een overeenkomst komt slechts tot stand voor zover Kuiper Development een opdracht van opdrachtgever schriftelijk aanvaadt of indien door Kuiper Development uitvoering aan een opdracht wordt gegeven. Eventueel na de totstandkoming van de overeenkomst door de opdrachtgever verlangde wijzigingen en/of aanvullende afspraken die van de aanvaarding afwijken, zijn slechts geldig indien zij schriftelijk door de opdrachtgever kenbaar zijn gemaakt en door Kuiper Development schiftelijk zijn aanvaard;
4.3 Indien opdrachtgever niet behoorlijk of niet tijdig voldoet aan enige verplichting die voor hem uit de overeenkomst mocht voortvloeien, is opdrachtgever in verzuim en is Kuiper Development gerechtigd:
a) de uitvoering van de overeenkomst op te schorten totdat betaling voldoende zeker is gesteld; en/of
b) de overeenkomst met opdrachtgever geheel of gedeeltelijk te ontbinden;
c) een en ander onverminderd andere rechten van Kuiper Development onder welke overeenkomst met opdrachtgever dan ook en zonder dat Kuiper Development tot enige schadevergoeding is gehouden.
4.4 Onverminderd het bepaalde in artikel 14 heeft Kuiper Development het recht de overeenkomst met onmiddelijke ingang en zonder rechterlijke tussenkomst te beëndingen indien:
- opdrachtgever oneigelijk gebruikt maakt van internet;
- opdrachtgever informatie verspreidt die in strijd is met wet- en regelgeving;
- opdrachtgever informatie verspreidt die in strijd is met algemeen aanvaarde normen en waarden.

5. Levering en Leveringstijd

5.1 De leveringen van alle door Kuiper Development te leveren producten en diensten vinden plaats binnen de bij de opdrachtbevestiging vermelde leveringstermijnen, voor zover de aanlevering door de opdrachtgever van alle benodigde gegevens en promotiemateriaal eveneens binnen de daarvoor overeengekomen termijnen heeft plaatsgevonden;
5.2 De door Kuiper Development opgegeven levertijden zijn nimmer te beschouwen als fatale termijn, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen. Bij onverhoopte niet-tijdige levering dient Kuiper Development derhalve schriftelijk in gebreke te worden gesteld;
5.3 Bij aanvraag en registratie van een domein dient rekening gehouden te worden met de doorlooptijd van enkele weken.

6. Overmacht

6.1 Kuiper Development aanvaardt geen aansprakelijkheid indien en voor zover zij de overeenkomst geheel of gedeeltelijk niet kan nakomen door overmacht. Onder overmacht wordt verstaan al hetgeen daaromtrent in wet en jurisprudentie wordt begrepen;
6.2 Indien de overmacht van tijdelijke aard is, behoudt Kuiper Development zich het recht voor de uitvoering van de overeenkomst zo lang op te schorten, totdat de omstandigheden die de overmacht oplevert, zich niet meer voordoet. Is de overmacht situatie van blijvende aard, dan kan met de opdrachtgever een regeling worden getroffen over de ontbinding van de overeenkomst en de daaraan verbonden gevolgen;
6.3 Kuiper Development behoudt zich het recht voor betaling te vorderen prestaties die bij de uitvoering van de betreffende overeenkomst zijn verricht, voordat de overmacht veroorzakende omstandigheid is gebleken.

7. Tarieven

7.1 Alle genoemde tarieven, alsmede overeengekomen tarieven zijn exclusief BTW, tenzij anders vermeld;
7.2 Kuiper Development heeft het recht de tarieven te wijzigen. Deze wijzigingen worden uiterlijk twee maanden voordat dez eingaan aan opdrachtgever bekend gemaakt. Opdrachtgever is gerechtigd de overeenkomst te beëindigen per de datum van inwerkingtreding van de wijziging.

8. Betalingsvoorwaarden

8.1 De betalingsverplichting van opdrachtgever gaat in op de dag dat de overeenkomst tot stand komt. De betaling heeft betrekking op de periode die ingaat op de dag van de feitelijke beschikbaarstelling van producten en diensten van Kuiper Development;
8.2 Betaling geschiedt afhankelijk van de duur en aard van het project volgens een met de klant overeen te komen verdeling bij aanvang, gedurende en bij voltooiing van het project;
8.3 De ter zake van de overeenkomst verschuldigde vergoeding is exclusief BTW en eventueel andere uit wettelijke voorschiften voortvloeiende heffingen. Opdrachtgever is voorts de vergoedingen die uit deze voorwaarden voortvloeien, verschuldigd;
8.4 De verschuldigde kosten worden, afhankelijk van de termijn waarvoor de overeenkomst is aangegaan, bij vooruitbetaling in rekening gebracht, en dienen per maand vooraf te worden voldaan per automatische incasso of factuur, zo niet behoudt Kuiper Development het recht de presentatie (tijdelijk) stil te leggen. De vergoeding voor andere kosten worden maandelijks vooraf geïncasseerd;
8.5 Kuiper Development stuurt opdrachtgever per betalingstermijn een factuur voor de kosten die samenhangen met de overeenkomst;
8.6 Indien opdrachtgever van mening is dat de in rekening gebrachte kosten onjuist zijn, kan opdrachtgever de bezwaren binnen twee weken na de datum op de factuur aan Kuiper Development kenbaar maken. Na ontvangst van het bezwaar zal Kuiper Development een onderzoek instellen naar de juistheid van het factuurbedrag;
8.7 Betalingen van de verschuldigde kosten kan plaats vinden door middel van een maandelijkse automatische incasso, waartoe opdrachtgever bij aanvang van de overeenkomst of later heeft gemachtigd;
8.8 In geval van automatische incasso dient opdrachtgever zorg te dragen voor voldoende saldo op zijn rekening;
8.9 Opdrachtgever is in verzium vanaf het tijdstip waarop de verschuldigde vergoeding door toedoen van opdrachtgever niet kan worden geïncasseerd of niet aan Kuiper Development is voldaan;
8.10 Vanaf de vervaldatum is de opdrachtgever buitengerechtelijke incassokosten verschuldigd van 15% van het openstaande factuurbedrag, een en ander overeenkomstig de aanbevelingen van de Nederlandse Vereniging voor Rechtshulp;
8.11 Indien abusievelijk een hoger bedrag geïncasseerd wordt, dan dient Kuiper Development het teveel geïncasseerde bedrag op eerste verzoek van opdrachtgever onverwijld aan opdrachtgever te retourneren.

9. Intellectuele eigendomsrechten

9.1 Het is opdrachtgever toegestaan de op de Kuiper Development site aanwezige software waarop geen (intellectuele) eigendomsrechten rusten of die uitdrukkelijk niet worden uitgeoefend (zgn. freeware), te downloaden en te gebruiken;
9.2 Opdrachtgever dient de rechten van intellectuele eigendom ter zake van beschermde software en/of andere werken (o.a. zgn. "shareware") te respecteren en vrijwaart Kuiper Development ter van enige aanspraak;
9.3 Het door Kuiper Development vervaardigde materiaal is en blijft eigendom van Kuiper Development en mag hierom niet gebruikt worden zonder toestemming van Kuiper Development voor andere doeleiden dan het geen is overeengekomen met de opdrachtgever.

10. Aansprakelijkhied

10.1 Voor zover Kuiper Development bij haar activiteiten afhankelijk is van de medewerkin, diensten en leveranciers van derden, kan Kuiper Development op geen enkele manier aansprakelijk gesteld worden voor welke schade dan ook voortkomend uit deze relaties met Kuiper Development of het verbreken ervan ongeacht of deze schade ontstaat of zichtbaar wordt gedurende de relatie met Kuiper Development;
10.2 In geval van toerekende tekortkoming in de nakoming van de overeenkomst is Kuiper Development slechts aansprakelijk voor vervangende schadevergoeding tot het factuurbedrag. Iedere aansprakelijkheid van Kuiper Development voor enig andere vorm van schade is uitgesloten, daaronder begrepen vergoeding van indirecte schade, gevolgschade of schade wegens gederfde omzet of winst;
10.3 Opdrachtgever vrijwaard Kuiper Development voor alle aanspraken op schadevergoeding die derden in voorkomende gevallen zouden kunnen doen gelden te zake van schade die op enigerlei wijze is ontstaan door het onrechtmatig, ondeskundig, dan wel onzorgvuldig gebruik van de aan opdrachtgever geleverde producten en diensten van Kuiper Development;
10.4 Gezien het op het Internet grote aantal knooppunten met menselijke tussenkomst, het gebruik van lokale netwerken en draadloze communicatie, dient opdrachtgever rekening te houden met het feit dat de informatie verkregen of verzonden via het Internet vrij toegankelijk is. Kuiper Development kan niet aansprakelijk gesteld worden voor schade in welke vorm dan ook veroorzaakt door het verzenden van vertrouwlijke of geheime informatie. Kuiper Development is niet aansprakelijk voor beveiliging of misbruik door derden van de gegevens die worden opgeslagen;
10.5 Kuiper Development is niet verantwoordelijk of aansprakelijk voor de inhoud van door opdrachtgever aangeleverd promotiemateriaal;
10.6 Opdrachtgever is aansprakelijk voor alle schade die Kuiper Development mocht lijden ten gevolge van een andere opdrachtgever toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de verplichtingen voortvloeiende uit de overeenkomst en deze voorwaarden;
10.7 Wijzigingen in de gegevens van de opdrachtgever dient opdrachtgever direct schriftelijk mede te delen aan Kuiper Development. Als opdrachtgever dit niet doet, is opdrachtgever aansprakelijk voor eventuele schade die Kuiper Development als gevolg daarvan lijdt;
10.8 Behoudens in geval van grove schuld of opzet aan de zijde van Kuiper Development zal opdrachtgever Kuiper Development vrijwaren voor en van alle aanspraken van derden, hoe genaamd ook, ter zake van veroeding van schade, kosten of renten, verband houdende met een overeenkomst c.q. voortvloeiende uit de uitvoering van een overeenkomst.

11. Buitengebruikstelling

11.1 Kuiper Development heeft het recht geleverde producten en diensten (tijdelijk) buiten gebruik te stellen en/of het gebruik ervan te beperken indien opdrachtgever te zake van de overeenkomst een verplichting jegens Kuiper Development niet nakomt dan wel in strijd handelt met deze algememe voorwarden. Kuiper Development zal opdrachtgever hiervan te voren in kennis stellen, tenzij zulks in redelijkheid niet van Kuiper Development kan worden verlangd. De verplichting tot betaling van de verschuldigde bedragen blijft ook tijdens de buitengebruikstelling bestaan;
11.2 Tot indienststelling wordt weer overgegaan indien opdrachtgever binnen een door Kuiper Development gestelde termijn zijn verplichtingen is nagekomen en een ter zake vastgesteld bedrag voor herindienststelling heeft voldaan.

12. Reclame

12.1 Opdrachtgever dient ter zake van waarneembare gebreken uiterlijk 8 dagen na levering schriftelijk te reclameren, bij gebreke waarvan elke aanspraak jegens Kuiper Development vervalt;
12.2 Reclame ter zake van onzichtbare gebreken dient schriftelijk te geschieden door middel van een aangetekende brief binnen 8 dagen nadat het gebrek door opdrachtgever is geconstateerd, of in het geval dit een eerder tijdstip betreft: in redelijkheid geconstateerd had kunnen worden of had behoren te worden geconstateerd. Gebeurt dit niet dan vervalt elke aanspraak op Kuiper Development;
12.3 Indien reclame gegrond is worden de geleverde producten of diensten na overleg aangepast, vervangen of vergoed;
12.4 Reclame schort de verplichtingen van opdrachtgever niet op.

13. Wijziging van de voorwaarden

13.1 Kuiper Development behoudt zich het recht voor deze voorwaarden te wijzigen of aan te vullen;
13.2 Wijzigingen gelden ook ten aanzien van reeds gesloten overeenkomsten met inachtneming van een termijn van 30 dagen na schriftelijke bekendmaking van de wijziging;
13.3 Indien opdrachtgever een wijziging in deze voorwaarden niet wil accepteren, kan hij tot de datum waarop de nieuwe voorwaarden van kracht worden de overeenkomst ontbinden per deze datum of binnen 7 dagen na de ontvangstdatum van de wijziging van de voorwaarden indien deze ontvangstdatum ligt na de ingangsdatum van de wijziging.

14. Geschillenregeling en toepasselijk recht

14.1 Indien bij gerechtelijke uitspraken een of meer artikelen van deze voorwaarden ongeldig worden verklaard, zullen overige bepalingen van deze algemene voorwaarden volledig van kracht blijven en zullen Kuiper Development en opdrachtgever in overleg treden teneinde nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige, dan wel vernietigde bepalingen overeen te komen, waarbij zoveel mogelijk het doel en strekking van de nietige, dan wel vernietigde bepalingen in acht worden genomen;
14.2 Op alle onder deze voorwaarden gedana aanbiedingen en gesloten overeenkomsten is bij uitsluiting het Nederlandse recht van toepassing;
14.3 Alle geschillen, direct of indirect uit de overeenkomst voortvloeiende of daarmee verband houdend, kunnen uitsluitend bij de bevoegde rechter te Arnhem aanhangig worden gemaakt. Behoudens bewijs van het tegendeel zijn ter zake van door Kuiper Development met de opdrachtgever gesloten overeenkomst, de administratieve gegevens van Kuiper Development beslissend.